การขนส่งทางบก

บริการขนส่ง ทั้งภายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยรถ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10ล้อ หัวลาก