บริการของเรา

บริการของเรา

 • เป็นตัวแทนนำเข้า และส่งออกสินค้าทั่วไป
 • บริการจัดทำพิธีการศุลกากร และจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้า + ส่งออกทุกชนิด ทั้ง ทางบก เรือ รถไฟ เครื่องบิน และ ไปรษณีย์
 • บริการติดต่อสายเรือ ตัวแทนเรือ สอบถามค่าระวางเรือ และจองเรือ
 • บริการขอคืนอากรภายใต้ระบบ  19 ทวิ และภาษีอื่นๆ
 • บริการขนส่ง ทั้งภายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยรถ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10ล้อ หัวลาก
 • บริการขอต้นทุนการผลิตสินค้า  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • ยื่นขอหนังสือรับรองประเทศกำเนิดสินค้า จากกระทรวงพาณิชย์ (เช่น FORM A, C/O, D, FTA, E เป็นต้น)
 • จัดทำเอกสารขายตั๋ว  L/C.
 • ยื่นขอหนังสือรับรองประเทศกำเนิดสินค้า จากหอการค้าไทย
 • บริการด้านแพ็คกิ้งทุกชนิด อาทิ  ลังโปร่ง, ลังทึบ,  พาเลท เป็นต้น

 

ตัวอย่างสินค้าที่ทางเราบริการนำเข้าและส่งออก

 • เฟอร์นิเจอร์
 • ชิ้นส่วนรถยนต์, รถ
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • ชิ้นส่วนเรือ +  เรือ  
 • ทุ่นอเนกประสงค์
 • เซรามิค
 • ข้าว  และสินค้าอื่นๆ ทั่วไป