ตัวแทนออกของ

ทางบริษัทฯให้บริการตัวแทนออกสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกภายใต้ระบบออนไลน์ของกรมศุลกากร พนักงานของเราเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งการบริการอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาในการส่งสินค้า ให้ถือมือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด การให้บริการมีดังนี้

  • เราเป็นหนึ่งตัวแทนออกของทั้งนำเข้าและส่งออก
  • ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก
  • ให้บริการสินค้า OTOP เตรียมเอกสารและดำเนินจัดการขนส่ง 
  • ให้บริการจัดทำและดำเนินการเตรียมเอกสารทั้งนำเข้าและส่งออก
  • ให้บริการจัดหาประกันภัยทางเรือ
ทางบริษัทมีการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทั้ง
  
      1. เขตปลอดอากร
      2. คลังสินค้าทัณฑ์บน
      3. ส่งสินค้าข้ามชายแดน
      4. ส่งสินค้าผ่านชายแดน