บิส เทรด โซน

การขยายการค้ากับคู่ค้า ASEAN และประเทศอื่นๆ

สินค้าที่ส่งออก
  - ผลไม้สด
  - ทุเรียนแช่แข็ง
  - เสื้อผ้า
  - ยางล้อรถยนต์